2. CÁC chỉ số để đo lường chất lượng môn học thông qua hệ thống LMS

1. Đánh giá của học viên với môn học

2. Tỷ lệ học viên hoàn thành môn học (qua môn)

3. Tỷ lệ hoàn thành các yêu cầu của môn học (quiz, bài tập cá nhân, nhóm, thi..)

4. Điểm tổng kết của học viên

5. Thời gian học trên hệ thống E-learning của từng học viên và cả lớp

6. Thời gian học trong các buổi live của từng học viên và cả lớp

7. Tỷ lệ tương tác của học viên bao gồm:

a. Thời gian phát biểu của học viên trong các buổi học

b. Thời gian giảng của giảng viên

c. Tỷ lệ trả lời các câu hỏi của giảng viên trong mỗi buổi học

d. Tỷ lệ có mặt và thời gian học của mỗi học viên trong mỗi buổi học live

e. Thời gian học viên phát biểu trong các phiên họp nhóm

f. Học viên có sử dụng ứng dụng điện thoại hay không

Thinking School @2018