Danh mục

Xây dựng chương trình đạo tạo tại doanh nghiệp

Xây dựng chương trình đạo tạo cho doanh nghiệp là hoạt động quan trọng nhằm trang bị năng lực làm việc cho nhân viên. Chương trình đào tạo có thể dựa trên mục tiêu ngắn hạn như giải quyết một vấn đề cụ thể. Ngoài ra, mục tiêu dài hạn của một chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân viên. Một chương trình đào tạo có đơn vị nhỏ nhất là một chủ đề bài giảng (topic) đến toàn bộ chương trình học (curriculum). Một số định nghĩa cơ bản trong chương trình đạo tạo được thể hiện trong bảng sau

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT Khái niệm Định nghĩa
1 Topic Chủ đề dạy
2 Module Mô đun gồm nhiều chủ đề dạy
3 Subject Môn học có nội dung cụ thể
4 Class Lớp học dạy 1 môn học có lịch trình học
5 Course Khóa học gồm nhiều lớp học cùng học một môn
6 Program Chương trình có một lớp học học nhiều môn để hoàn thành 1 chứng chỉ
7 Curriculum Chương trình học có thể bao gồm nhiều môn học
8 Outline Nội dung chủ đề giảng dạy
9 Outcome Điều học viên đạt được sau khi học xong
10 Competence Khung năng lực

Xây dựng chương trình đào tạo cần quan tâm mục tiêu các bên liên quan gồm: Ban giám đốc, trưởng các bộ phận, nhân viên. Người phụ trách xây dựng chương trình thường là các chuyên viên phòng nhân sự, bộ phận học tập và phát triển. Ngoài ra cần có các chuyên gia đào tạo và giảng viên có chuyên môn sâu về các nội dung đào tạo. Xu hướng hiện tại, chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên bộ khung năng lực cho nhân viên dựa vào các nghiệp vụ, phòng ban và vị trí công tác. Bảy bước xây dựng chương trình đào tạo bao gồm

Xây dựng chương trình đào tạo tại trường đại học

Làm chương trình đào tạo đại học là hoạt động bài bản, đòi hỏi tính khoa học và nội dung hàn lâm cao. Xây dựng chương trình đào tạo gồm 4 bước chính

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO TẠI ĐẠI HỌC

1.Cơ sở và định hướng xây dựng chương trình đào tạo:

Quy định của pháp luật và Bộ giáo dục

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, chiến lược của trường

Các hướng dẫn của các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước

2. Định hướng chiến lược về đào tạo của trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của ngành

3. Tham khảo

Ý kiến chuyên gia từ các doanh nghiệp trong ngành, trong và ngoài nước

Ý kiến chuyên gia từ các trường đại học trong và ngoài nước

Các báo cáo xu hướng nhân lực và ngành nghề Việt Nam và thế giới

4. Triển khai thiết kế chương trình đào tạo:

Tổ chuyên gia

Tóm tắt

Xây dựng chương trình đào tạo không chỉ là tạo ra các môn học mà cần sự liên kết các kiến thức và phương pháp đào tạo phù hợp. Tại Thinking School, hoạt động xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện cho cả 2 nhóm khách hàng chính là doanh nghiệp và trường đại học các khách hàng khác. Thông tin cụ thể, bạn đọc có thể xem tại website đính kèm.

Thinkingschool.vn

Chưa có đánh giá.

Mời các bạn cùng thảo luận

Các bài viết về: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo


Các bài viết khác

THE THINKING SCHOOL @2018
X