Xây dựng văn hóa học tập trong tổ chức

Chia sẻ:

Văn hoá học tập (learning culture) mô tả quá trình tiếp thu cái mới, chuyển giao tri ​​thức và ÁP DỤNG chúng vào thực tế làm việc. Mục tiêu cuối cùng là việc áp dụng sẽ mang lại hiệu quả công việc, gia tăng uy tín/thương hiệu công ty và doanh thu được cải thiện.

Mặc dù hoạt động đào tạo được đa phần Tổ chức xem trọng, tuy nhiên để thật sự phát động thành văn hóa của Tổ chức thì trên thực tế vẫn gặp nhiều thách thức.

Dưới đây là các bước và các điểm lưu ý để xây dựng văn hóa học tập:

1. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan

Có 4 bên tham gia vào hoạt động đào tạo, bao gồm:

  • Ban lãnh đạo: là người khởi xướng và định hướng cụ thể cho văn hoá học tập trong doanh nghiệp. Là cầu nối giữa trung tâm đào tạo và các phòng ban khác, là người phê duyệt mọi chính sách có tính định hướng cũng như đưa ra phản hồi định kỳ cho hoạt động đào tạo.
  • Trung tâm (Phòng/Ban) đào tạo: quản lý tất cả nguồn lực đào tạo và thực hiện các hoạch định chính của công tác đào tạo
  • Cấp Quản lý: đóng vai trò theo dõi, hướng dẫn áp dụng và đánh giá mọi tác động của đào tạo lên nhân viên.
  • Học viên: người trực tiếp tham gia tiếp nhận tri thức trong công tác đào tạo và áp dụng những tri thức đó vào thực tế làm việc

2. Có cơ cấu tổ chức và các chính sách đào tạo phù hợp. Việc này nhằm đảm bảo các hoạt động của đào tạo được “danh chính ngôn thuận”

3. Xem học viên như khách hàng. Được thể hiện ở các điểm:

  • Học viên được lựa chọn tiếp cận những khóa học, tri thức mà họ mong muốn – có liên quan trực tiếp tới công việc, chuyên môn và lợi ích của họ, không nên bị ép buộc học càng nhiều càng tốt.
  • Giúp học viên có sự dễ dàng trong việc tiếp cận các kiến thức, kỹ năng.
  • Những ý kiến về chất lượng học tập của học viên được lắng nghe và phản hồi một cách nhanh chóng
  • Có sân chơi để khuyến khích, khởi tạo những nguồn năng lượng học tập, ví dụ như Câu lạc bộ Giảng viên nội bộ, các trò chơi câu đố về văn hóa công ty được tổ chức định kỳ,…

 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018