Kỹ năng Đa văn hóa

Chia sẻ:

Là gì?

 

Có những nội dung nào?

Kỹ năng đa văn hóa (global skill)

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018