Kỹ năng làm việc với con người (human skill)

Chia sẻ:

Các nhà quản lý và lãnh đạo cần các năng lực lõi nào?

 

Năng lực là gì?

 

Có hay không các năng lực lõi mang tính chất phổ quát

 

Tổng quan các môp hình của thế giới

 

 

 

 

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018