Khung năng lực UNESCO

Chia sẻ:

Giới thiệu

Năm 2015, Cục Quản lý Nguồn nhân lực đưa ra một dự án toàn tổ chức để phát triển một mô hình Khung năng lực UNESCO toàn diện phù hợp với sứ mệnh. Kết quả là một khung năng lực cung cấp một danh sách các hành vi, kỹ năng và thái độ để mang lại thành công trong các hoạt động của UNESCO.

Khung năng lực trình bày rõ ràng các tiêu chuẩn hành vi cho tất cả nhân viên UNESCO và cung cấp sự rõ ràng thông qua các giá trị cốt lõi từ đó sẽ thấm nhuần vào các hành vi. Nó cũng cung cấp cho nhân viên UNESCO một “ngôn ngữ chung” để tạo điều kiện cho đối thoại và liên kết hầu hết các qui trình nhân sự.

Khung năng lực có ba thành phần:
Giá trị cốt lõi là các nguyên tắc và niềm tin chung để đoàn kết tất cả nhân viên và nên hướng dẫn chúng tôi trong các hành động của chúng tôi;
Năng lực cốt lõi là tập hợp các kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng liên quan dẫn đến các hành vi thiết yếu được mong đợi từ những người làm việc cho UNESCO;
Năng lực quản lý áp dụng cho nhân viên có ban quản lý cấp 4 (trong tổng cộng 7 cấp độ) trở lên.

Mỗi giá trị và năng lực có một định nghĩa ngắn gọn và một tập hợp các giá trị tích cực các chỉ số thể hiện cách chúng được đo lường.

Khung năng lực của UNESCO

Tài liệu tham khảo

Nguồn của bài viết: UNESCO Competence Framework

Dựa vào Khung năng lực UNESCO, Thinking School đánh giá phân tích và so sánh với các khung năng lực khác của các tổ chức nổi tiếng trên thế giới phát triển Mô hình 9 năng lực lõi của Thinking School

Thinkingschool.vn

Thinking School @2018