Silver member
70.000.000đ
/ 1 năm
150.000.000đ
/ 3 năm
Lượt sinh viên

Lượt sinh viên là gì?

  1. Mỗi sinh viên tương ứng với quyền vào học 1 khóa học bất kỳ có trong danh sách cho 1 sinh viên.
  2. Khách hàng chọn các khóa học muốn đào tạo cho sinh viên từ danh sách các khóa học (trừ các bài đánh giá và các lớp học seminar cùng giảng viên) và chọn số lượng lượt học cho từng khóa.
1.000
Chọn trong 6 môn học
Gold member
150.000.000đ
/ 1 năm
300.000.000đ
/ 3 năm
Lượt sinh viên

Lượt sinh viên là gì?

  1. Mỗi sinh viên tương ứng với quyền vào học 1 khóa học bất kỳ có trong danh sách cho 1 sinh viên.
  2. Khách hàng chọn các khóa học muốn đào tạo cho sinh viên từ danh sách các khóa học (trừ các bài đánh giá và các lớp học seminar cùng giảng viên) và chọn số lượng lượt học cho từng khóa.
2.500
Chọn trong 8 môn học
Platinum member 3
350.000.000đ
/ 1 năm
700.000.000đ
/ 3 năm
Lượt sinh viên

Lượt sinh viên là gì?

  1. Mỗi sinh viên tương ứng với quyền vào học 1 khóa học bất kỳ có trong danh sách cho 1 sinh viên.
  2. Khách hàng chọn các khóa học muốn đào tạo cho sinh viên từ danh sách các khóa học (trừ các bài đánh giá và các lớp học seminar cùng giảng viên) và chọn số lượng lượt học cho từng khóa.
Không giới hạn
Chọn trong 12 môn học
Số người tham gia đánh giá4
Kết quả trung bình60%
Thời gian thực hiện trung bình16 phút 51 giây
Kết quả cao nhất100%
Kết quả thấp nhất0%

Thinking School @2018