Thành kiến xác nhận

Chia sẻ:

Thế nào là thành kiến xác nhận (Confirmation Bias)?

Thành kiến xác nhận là một dạng thành kiến nhận thức khi chúng ta có xu hướng đi tìm kiếm một loại thông tin mà nó phù hợp với niềm tin của chúng ta.

Thành kiến xác nhận tác động lên cách ta thu thập thông tin nhưng hiện tượng này cũng tác động lên chính cách ta phiên giải và nhớ lại thông tin đã có.

Người nào ủng hộ một vấn đề cụ thể nào đó sẽ không chỉ tìm những thông tin ủng hộ nó mà còn phiên giải những câu chuyện mới theo hướng ủng hộ những ý tưởng sẵn có. Họ cũng sẽ nhớ một cách có chọn lọc những chi tiết nào củng cố những thái độ này. Ngược lại nếu họ không ủng hộ thì họ sẽ tìm những thông tin phù hợp với góc nhìn và niềm tin của mình để phản đối lại vấn đề đó.

Cùng xem cuộc tranh luận về việc ăn chay là tốt cho sức khỏe. Ví dụ, Trang ủng hộ việc ăn chay là tốt cho sức khỏe. Cô sẽ tìm kiếm những câu chuyện và những ý kiến mới để xác nhận việc ăn chay là tốt cho sức khỏe và những thông tin phù hợp với niềm tin của cô.

Mặt khác Trung lại cực kỳ chống đối việc ăn chay là tốt cho sức khỏe. Anh ta tìm kiếm những nguồn dữ liệu, tin tức khớp với góc nhìn của anh ta. Khi anh ta bắt gặp những câu chuyện tin tức về các việc ăn chay, anh này sẽ hiểu câu chuyện theo hướng hỗ trợ cho quan điểm của mình.

Hai người này có quan điểm rất khác nhau về cùng một chủ đề và cách phiên giải của họ cũng khác nhau dựa trên niềm tin họ đang nắm giữ. Thậm chí ngay cả khi đọc cùng một câu chuyện, thành kiến này có xu hướng định hình cách người ta nhận định từng chi tiết, từ đó càng thêm xác nhận lại những niềm tin cố hữu của bản thân.

đăng ký kỹ năng tranh luận

Thinking School @2018